Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  2. a) Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17(bud. F) 75-620 Koszalin
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  4. a) j@ndsfund.org
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, audytu, kontroli oraz działań informacyjno-promocyjnych programu Aflatoun.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
  1. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania instytucjom oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, do którego Pan/Pani przystąpił/a. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym kontrole, badania ewaluacyjne danego projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym kontrole i audyt danego projektu w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji w ramach Programu Aflatoun. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniosków o udostępnienie danych, ich aktualizację czy żądanie usunięcia oraz jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy kontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  biuro@ndsfund.org  lub list na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach programu Aflatoun i korzystanie z opracowanych narzędzi edukacyjnych, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w programie Aflatoun.

Wróć

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się